Το έργο RESONANCE (που περιλαμβάνει και τις πιλοτικές εφαρμογές του) συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος διέπει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου ορίζει σε ένα γενικό πλαίσιο την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα:

 • Τον τρόπο και τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από το έργο RESONANCE για ερευνητικούς σκοπούς,
 • Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ, και,
 • Τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Είναι σχετική με εσάς εάν συμμετέχετε, ή εξετάζετε τη συμμετοχή σας, σε μία από τις δημόσιες έρευνες μας, σε μια δραστηριότητα συν-δημιουργίας, ή σε άλλη δραστηριότητα σχετική με το έργο όπου συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι όποτε είναι δυνατόν, οι δημόσιες έρευνες θα συλλέγονται ανώνυμα. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου παύει να ισχύει, για λεπτομέρειες δείτε παρακάτω.

Εάν συμμετέχετε σε μία από τις πιλοτικές εφαρμογές του RESONANCE, θα λάβετε μία συγκεκριμένη ειδοποίηση απορρήτου, που αποτελείται από ένα φύλλο πληροφοριών σχετικές με την πιλοτική εφαρμογή και ένα έντυπο συγκατάθεσης, που πρέπει να υπογράψετε πριν συλλέξουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Το έργο διενεργεί έρευνα, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες από κοινού δημιουργίας και επαλήθευσης, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Περιγραφή της Δράσης και τη Συμφωνία Επιχορήγησης. Η νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για έρευνα στο πλαίσιο του έργου, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες εγγυήσεις.

Θα σας ενημερώνουμε πάντα για τις πληροφορίες που θέλουμε να συλλέξουμε από εσάς και πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα και για συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου, π.χ. έρευνες και ομάδες εστίασης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινής δημιουργίας και επαλήθευσής μας. Το έργο έχει εφαρμόσει μια διαδικασία συναίνεσης για να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Πλήρεις λεπτομέρειες θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες σε ενημερωτικό δελτίο, στο πλαίσιο της ενημερωτικής διαδικασίας για τη συναίνεση.

Η συμμετοχή ατόμων στις πιλοτικές εφαρμογές, στις δραστηριότητες συν-δημιουργίας και επικύρωσης διέπεται από τη Δήλωση Δεοντολογίας του έργου. Το έργο θα υποβάλλεται σε συνεχή δεοντολογικό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο ανταποκρίνεται σε υψηλά δεοντολογικά πρότυπα και διεξάγεται με τρόπο που προστατεύει τα συμφέροντά σας.

Δημόσιες Έρευνες

Το RESONANCE θα διεξάγει μια σειρά δημόσιων ερευνών για να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες από τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη Διαχείριση Ευελιξίας της Ζήτησης (Demand-Side Flexibility Management) γενικά και τα λογισμικά  Διαχείρισης Ενέργειας (Customer Energy Manager) ειδικότερα. Όποτε είναι δυνατόν, οι δημόσιες έρευνες θα διεξάγονται ανώνυμα, ως εκ τούτου δεν θα υπόκεινται στον ΓΚΠΔ, ούτε σε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια έρευνα συλλέγει οποιουδήποτε είδους προσωπικά ή ταυτοποιήσιμα δεδομένα, π.χ. όπως η διεύθυνση IP σας, το όνομα, η διεύθυνση email, το φύλο, η ηλικία, η σύνθεση του νοικοκυριού, ο τύπος της κατοικίας σας κλπ., μια αναλυτική πολιτική απορρήτου θα συνοδεύει την εν λόγω έρευνα, που θα καθορίζει τον σκοπό συλλογής τέτοιων δεδομένων, τα δικαιώματά σας και πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται μόνο αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Το έργο θα συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του έργου. Τα προσωπικά δεδομένα συνήθως ψευδωνυμοποιούνται το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή δεδομένων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ταυτοποίησης σας. Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια τεχνική που αντικαθιστά ή αφαιρεί πληροφορίες σε ένα σύνολο δεδομένων που προσδιορίζει ένα φυσικό πρόσωπο. Η ψευδωνυμοποίηση μπορεί να συνεπάγεται την αντικατάσταση ονομάτων ή άλλων αναγνωριστικών στοιχείων που αποδίδονται εύκολα σε άτομα με, για παράδειγμα, έναν αριθμό αναφοράς. Ως εκ τούτου, θα απαιτούνταν η χρήση πρόσθετων πληροφοριών για την ταυτοποίησή σας.

Εάν είναι δυνατόν, τα προσωπικά δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε τα φυσικά πρόσωπα να μην μπορούν να αναγνωριστούν και να προστατεύεται το απόρρητό σας. Τα ανώνυμα δεδομένα δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Στην περίπτωση που μπορεί να είστε αναγνωρίσιμος/η σε μια δημοσίευση (π.χ. μια αποδιδόμενη σε εσάς αναφορά ή φωτογραφία), θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε ποιους γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας;

Για την επικοινωνία της έρευνας και των αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό, στον σχετικό κλάδο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ανώνυμα δεδομένα είναι πιθανό να αποτελέσουν μέρος μιας ερευνητικής δημοσίευσης ή παρουσίασης συνεδρίου ή δημόσιας ομιλίας. Όταν οι ερευνητές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει, θα ζητηθεί ειδική συγκατάθεση.

Η ιδιωτικότητά σας είναι υψίστης σημασίας και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένος σκοπός για κάτι τέτοιο. Το έργο ΠΟΤΕ δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν μεταξύ των εταίρων του έργου

Οι εταίροι που συμμετέχουν στη συλλογή και/ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα αναφέρονται ρητά στο φύλλο πληροφοριών σας, εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε δραστηριότητα του έργου. Μόνο τα μέλη της ομάδας των εταίρων του έργου που είναι εξουσιοδοτημένοι να εργαστούν στο έργο RESONANCE μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση παραπόνων σχετικά με την προστασία δεδομένων και τα δικαιώματα απορρήτου ή οποιοδήποτε θέμα ηθικής φύσεως, οι εσωτερικές και/ή εθνικές Επιτροπές Δεοντολογίας των εταίρων του έργου ενδέχεται να απαιτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα. Θα ενημερωθείτε εάν αυτό συμβεί.

Όλοι οι εταίροι στο έργο RESONANCE λειτουργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και έχουν συνάψει μία Συμφωνία από Κοινού Επεξεργασίας (Joint Controller Agreement). Μπορείτε να βρείτε μια περίληψη της συμφωνίας εδώ. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εταίρων του έργου RESONANCE παρακάτω. Εάν συμμετέχετε σε μία από τις πιλοτικές εφαρμογές του έργου, ο «κύριος» της πιλοτικής εφαρμογής σας είναι το κύριο σημείο επαφής σας.

Αποθήκευση και Ασφάλεια

Το έργο υιοθετεί μια αυστηρή προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων που έχει στην κατοχή του, με ειδικούς χώρους αποθήκευσης για ερευνητικά δεδομένα με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Παράλληλα με αυτά τα τεχνικά μέτρα, υπάρχουν ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι χρήστες και οι διαχειριστές των πληροφοριών του έργου γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους, όσον αφορά στα δεδομένα στα οποία έχουν πρόσβαση. Τα άτομα έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Παραβίαση Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, η κοινοπραξία του έργου θα ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στα Άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι η αρμόδια εποπτική αρχή θα ειδοποιηθεί το αργότερο 72 ώρες αφότου η κοινοπραξία του έργου λάβει γνώση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής θα αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο πληροφοριών που θα λάβετε σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε πιλοτικό πρόγραμμα RESONANCE. Εάν η παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε επίσης αμέσως.Ο Υπεύθυνος Δεοντολογίας του έργου θα ενημερώνεται επίσης για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.Αρχή φόρμας

Διατήρηση

Οι πληροφορίες σας δεν θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από όσο απαιτείται και συνήθως διατηρούνται σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο έργο RESONANCE
 • όπως απαιτείται από τη σύμβαση έργου μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε σχέση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, υποβάλλονται σε επεξεργασία, ή περισσότερο, εάν απαιτείται από οποιαδήποτε σύμβαση, ή από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Εάν συμμετέχετε σε μία από τις πιλοτικές εφαρμογές του RESONANCE, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Φύλλο Πληροφοριών σας για λεπτομέρειες.

Τα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαιώματα όπως:

 •  Δικαίωμα ενημέρωσης – Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με το ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε προσωπικές πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ελλιπείς.
 • Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία – Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε σε άλλον οργανισμό ή σε εσάς, σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ – Έχετε δικαίωμα ένστασης σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και δημιουργία προφίλ.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε οποιαδήποτε χρέωση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Δεοντολογίας στη διεύθυνση tfs@in-jet.dk.

Εναλλακτικά, μπορείτε απλά να συμπληρώσετε τη φόρμα Αιτήματος Πρόσβασης Υποκειμένου που είναι διαθέσιμη για λήψη εδώ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Ελληνική πιλοτική εφαρμογή:
Vasilis Balachtsis
Bioeconomy and Environment Cluster of Western Macedonia (CLuBE)
ZEP Kozani
GR 50100
Τηλέφωνο: +30 2461056706
Email: v.balachtsis@clube.gr

Υπεύθυνος Δεοντολογίας του RESONANCE:
Trine F. Sørensen
In-JeT ApS
Jeppe Aakjærs Vej 15
3460 Birkerød
Δανία
Τηλέφωνο: +45 3160 7365
Email: tfs@in-jet.dk

Συντονιστής του έργου RESONANCE:
Markus Taumberger
VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD
Kaitoväylä 1
90571 Oulu,
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Τηλέφωνο: +358 50 465 2474
Email: Markus.Taumberger@vtt.fi

Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Πώς να υποβάλετε καταγγελία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Υπεύθυνο Δεοντολογίας μας, Trine F. Sørensen, στη διεύθυνση tfs@in-jet.dk.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή του Έργου, Markus Taumberger στο Markus.Taumberger@vtt.fi

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα σας.

Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30-210 6475600

Ε-mail: contact@dpa.gr